Защита на личните данни

Предоставяме консултиране и съдействие за изпълнение на изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни или GDPR) и на българското законодателство във връзка със защитата на лични данни, включително:

  • Извършваме цялостен преглед на процесите по обработка на лични данни при клиента за изпълнение на изискванията на европейския GDPR u българските нормативни актове в областта;
  • Разработваме различни документи, необходими на клиента с оглед изпълнението на принципа за отчетност и доказуемост на законосъобразното обработване на лични данни -  вътрешни политики и процедури, общи условия, оценка на въздействието върху защитата на данни, клаузи от договори с обработващи лични данни, писмена информация до различни лица, клаузи от информационни бюлетини, образци на информирани съгласия, уебсайт политики и декларации, декларации за конфиденциалност и др.;
  • Консултираме и оказваме съдействие за изпълнение на законовите изисквания в случай на трансфер на данни извън ЕС;
  • Извършваме представителство и оказваме правно съдействие в производства пред Комисията за защита на личните данни;
  • Извършваме обучение на лицата от персонала на клиента, ангажирани с обработката на лични данни, относно спазването на изискванията на приложимото българско и европейско законодателство.