Трудово и осигурително право

 • Изготвяме трудови и граждански договори и договори за управление;
 • Изготвяме договори за повишаване на квалификацията и за преквалификация на работници и служители;
 • Консултираме и изготвяме необходимите документи за установяване на работа от разстояние от България и от чужбина, включително и при условията на извънредна епидемична обстановка;
 • Консултираме относно възможностите на дружествата да кандидатстват по мерките за подпомагане на бизнеса, пострадал от пандемията, в резултат на разпространението на Ковид-19, изготвяме и подаваме необходимите документи;
 • Консултираме и реализираме процедурите за масови уволнения и други видове прекратяване на трудови правоотношения; 
 • Съдействаме при провеждането на процедури за информиране и консултиране на работниците и служителите; 
 • Изготвяме всички документи, свързани с управлението на човешките ресурси - (правилници, инструкции, заповеди, вътрешни правила, длъжностни характеристики и други);
 • Консултираме по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Консултираме относно регулаторните изисквания по отношение предоставянето на персонал и изготвяме споразумения за уреждане на отношенията между приемащия и изпращащия работодател;
 • Консултираме относно командироването на служителите в рамките на предоставяне на услуги в други държави - членки на Европейския съюз, както и в страни извън Европейския съюз;
 • Предоставяме консултации и услуги, свързани с извънсъдебно уреждане на трудовоправни отношения и спорове; 
 • Предлагаме съдебна защита по трудово-правни спорове.