Недвижими имоти и строителство

  • Проучваме статута на недвижими имоти – право на собственост, ограничени вещни права, тежести, териториално-устройствен режим, проверка на законността на извършеното строителство и др.;
  • Предлагаме варианти за структуриране на сделки с недвижими имоти и участваме в преговорите за реализирането им; 
  • Изготвяме предварителни договори и проекти на нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти или учредяване на вещни права;
  • Изготвяме договори за доверителни сметки, договори за управление и поддръжка на недвижими имоти, общи правила за вътрешния ред в затворени жилищни комплекси и др.; 
  • Изготвяме договори, уреждащи всички отношения между участниците в строителния процес – възложител, проектант, строител, строителен надзор; 
  • Съдействаме при регистрацията на строители, местни и чуждестранни лица, в Централния професионален регистър на строителите;
  • Осъществяваме процесуално представителство по спорове, свързани със строителния процес и спорове за правото на собственост.