Банково право и финанси

  • Съдействаме при провеждането на преговори с банки и финансови институции относно предоставяне на финансиране при възможно най-благоприятните за клиента условия;
  • По възлагане на кредитната или финансовата институция извършваме правно-диагностични прегледи (due diligence), за да установим надеждността на дружеството – получател преди предоставяне на финансирането; 
  • Подготвяме договори за банков кредит и договори за свързаните с тях обезпечения – включително ипотеки, особени залози, банкови гаранции и други;
  • Съдействаме за учредяването на договорените обезпечения и регистрацията им в съответните регистри;
  • Издаваме правни становища (legal opinions) в съответствие с изискванията на кредитната или финансовата институция за потвърждаване на изпълнението на договорените предпоставки за отпускане на финансирането;
  • Извършваме регистрация на финансови институции и изработваме общи условия, вътрешни правила, образци на договори и другите необходими документи за осъществяване на дейността им;
  • Съдействаме за спазване на валутното законодателство, за деклариране на финансови кредити пред Българската народна банка и събиране и предоставяне на статистическа информация за нуждите на платежния баланс.