Сливания и придобивания

  • Извършваме правно-диагностични прегледи (due diligence), за да установим ключовите въпроси и потенциалните проблеми и рискове, произтичащи от корпоративния статут и дейността на дружеството – обект на придобиване;
  • Предоставяме консултации относно структурата и етапите на придобиването, изследваме правните рискове за клиента от сделката и предлагаме решения за избягването или минимизирането на техния ефект;
  • Разработваме максимално ефективни схеми за преобразуване на търговски дружества (чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне и промяна на правната форма) в тясно сътрудничество с данъчни и счетоводни специалисти, и изготвяме всички необходими документи за тяхното реализиране;
  • Участваме в преговорите по сделката, проследяваме своевременното изпълнение на отделните етапи от структурата на сделката и администрираме комуникацията между страните; 
  • Изготвяме договори за продажба на дялове/акции (share purchase agreements), договори за прехвърляне на предприятия, на обособени дейности и на отделни активи, договори за доверителни сметки; 
  • Изготвяме споразумения свързани с дялово и рисково инвестиране (private equity and venture capital), договори за съвместни инвестиции (business cooperation agreements), както и договори, уреждащи отношенията между съдружниците/акционерите (shareholders agreements).