Условия за ползване на интернет сайта на Адвокатско дружество Димитрова и партньори

С първоначалния си достъп до интернет сайта (наричан за краткост Сайта) на Адвокатско дружество Димитрова и партньори (наричано за краткост АДДП) потребителят се съгласява и приема, че всяко негово посещение и всяко използване на намиращите се на Сайта информация/ публикации/ материали се извършват при спазването на условията, изложени по-долу. В случай че потребителят не е съгласен с долните условия за използване на Сайта, потребителят следва да не посещава интернет Сайта на АДДП.


Освобождаване от отговорност

Публикуваните на този Сайт материали, документи и информация не са предназначени да предоставят правен или друг вид професионален съвет или консултация. Материалите, документите и информацията имат за цел да акцентират върху въпроси, които са от значение за повече от един потребител, да дадат най-обща представа за разглежданата материя. Поради горното всички материали, документи и информация, съдържащи се на Сайта, имат принципен характер, не са обвързани с конкретни факти и обстоятелства и се предоставят от АДДП без заплащане на възнаграждение. Предвид на изложеното, потребителят не следва да разчита на материалите, документите или информацията като на правен или друг професионален съвет или консултация, съобразени с конкретната ситуация на Потребителя, нито следва същите да се използват от потребителя като заместител на консултацията с адвокат или друг квалифициран професионален консултант в съответната област. В случай, че потребителят се нуждае от конкретен правен професионален съвет или съдействие, той може да се обърне към АДДП с конкретно запитване и АДДП ще му предостави исканото професионално съдействие съобразно възникналата специфична хипотеза и относимото към нея законодателство.

Материалите, документите и информацията, съдържащи се на Сайта, не представляват и не следва да се тълкуват като реклама, оферта или предложение за сключване на договор с потребителя, и използването на информацията от потребителя няма да представлява възникване на доверителна връзка между адвокат и клиент или на друга договорна връзка.

АДДП не поема каквато и да е отговорност за вреди или загуби, включително, но не само, загуба на данни, вреди от повреди на софтуер или оборудване, възникнали за потребителя в резултат на използването на Сайта. АДДП също така не е отговорно за съдържанието, изправността и безопасността на който и да е друг интернет сайт, чрез който потребителят е получил достъп до Сайта.

Съдържащите се на Сайта материали, документи и информация са изготвени към определен момент и са съобразени с действащото към този момент законодателство. АДДП не поема ангажимент за непрекъсната актуализация на вече публикуваните на Сайта материали, документи и информация съобразно последващите нормативни промени.

Потребителят използва материали, документи или информация, съдържащи се на Сайта и взема решения за извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на същите, изцяло на свой собствен риск. Потребителят поема пълната отговорност и риск от преки или косвени загуби и/или пропуснати ползи, произтичащи от използването/ прилагането на материал, документ или информация, съдържащи се на Сайта. АДДП, неговите съдружници, адвокати, сътрудници и служители не носят отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди от какъвто и да е характер, произтичащи от използването или прилагането от потребителя на материалите, документите и информацията от Сайта. АДДП не препоръчва потребителят да предприема действия или да се въздържа от предприемането на действия без да е потърсил професионален правен съвет и да е обсъдил конкретните особености на неговия случай с адвокат или квалифициран професионален консултант от съответната област.

Права на интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост върху елементите, включени в съдържанието на Сайта (включително кодове, програми, схеми, графики, графичен дизайн и оформление, изображения, текст, звук и други обекти на интелектуалната собственост), се притежават от АДДП и/или от негови съконтрагенти, предоставили му правата за използването на тези елементи.

Потребителят може да разглежда, копира и разпечатва текстовите материали от раздел „Публикации” на Сайта, при условие че:
1. Материалите ще се използва от Потребителя с информационна цел, за лична и нетърговска употреба;
2. Потребителят осигури върху всяко копие на материал запазването на всички знаци за запазени права, лого или други подобни, разположени върху оригиналния материал;
3. Потребителят запази посочването на АДДП като автор на материала.

Потребителят се съгласява и приема да не създава връзки към Сайта, посредством които се извършва:
1. Неправомерно (включително подвеждащо и заблуждаващо) използване на наименованието, логото и други обекти на интелектуална собственост на АДДП, достъпни чрез Сайта;
2. Въвеждане в заблуждение по отношение на унифицирания адрес (URL) на този Сайт и/или заобикаляне на заглавната страница (homepage) на Сайта или страниците, съдържащи условията за използване на Сайта или за поверителност на личните данни, включително създаване на директни връзки към публикувана на вътрешните страници информация;
3. Използване на рамки, посредством които у третите лица се създава погрешната представа, че елементи и/или материали от Сайта са част от сайта на потребителя.

АДДП си запазва правото да изисква от всеки потребител, създал връзки от категорията на описаните по-горе, да заличи незабавно тези връзки.

Тъй като съдържанието на Сайта е обект на авторски права и права на интелектуална собственост, неоторизираното използване на материали, изображения, графично оформление или други елементи от съдържанието на Сайта може да наруши авторски права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на АДДП и/или на негови съконтрагенти, предоставили на АДДП правата да използва съответните елементи.

Всеки потребител е длъжен да обезщети АДДП за всички претърпени вреди и пропуснати ползи в резултат на неправомерно рефериране към и/или използване, възпроизвеждане, публикуване, видоизменяне, интерпретиране, превеждане и други подобни на които и да е елементи от съдържанието на Сайта.