Корпоративно и търговско право

  • Консултираме клиентите относно избора на подходяща корпоративна форма за стартиране на бизнес и относно специфичните изисквания (регистрационни, лицензионни режими и др.) във връзка с дейността;
  • Изготвяме всички необходими документи за учредяване на дружества и промени в техния статут, за регистрация на клонове и търговски представителства, консорциуми и граждански дружества;
  • Извършваме вписвания в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ, както и други необходими регистрации;
  • Предлагаме изготвяне на пълен набор от договори за стартиране и финансиране на дейността, включително всички видове търговски договори, договори за управление, договори за услуги, договори за лизинг, наем, заем и др., както и на общи условия, приложими към договорите; 
  • Подкрепяме и съдействаме на клиентите в процеса на договаряне с насрещната страна; 
  • Предоставяме консултации, свързани с търговската дейност на клиентите и приложимите към нея регулаторни режими;
  • Предоставяме консултации, свързани със спазването на регулаторните изисквания към публичните дружества;
  • Предоставяме услуги по организиране и провеждане на заседания на управителни органи на търговски дружества;
  • Предлагаме изготвяне на правила, процедури и други необходими документи, касаещи регламентирането на вътрешните бизнес процеси при клиентите.