10 години Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех

Последни публикации

»ИЗТИЧАНЕ НА ДАННИ ОТ НАП – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЦА
На 15.07.2019 г. в медиите бяха разпространени публикации, че е извършен пробив в сигурността на данните, съхранявани от НАП. КЗЛД, в качеството си на национален надзорен орган в областта на защитата на данните обяви на 19.07.2019 г., че започва проверка в НАП относно изтичането на данни. Впоследствие приходната администрация публикува на уебстраницата си разяснения относно изтеклите лични данни и препоръчителните мерки за реакция, а също така и приложение, посредством което може да бъде получена информация дали данни на физически лица са били неправомерно разпространени. Тук можете да прочетете повече относно възможностите за защита на правата на засегнатите лица.

Прочети още»НОВО СТАНОВИЩЕ НА КЗЛД ОТНОСНО СРОКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА
На 11.07.2019 г. КЗЛД публикува свое становище относно дискусионни въпроси за максималния срок за съхранение на лични данни, предоставени от кандидати за работа в рамките на провеждана процедура по подбор. Становището разглежда специфичната връзка между ограниченията в срока за съхранение на лични данни по Закона за защита на личните данни и преклузивния срок по Закона за защита от дискриминация.

Прочети още»НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕЧЕ СПРАВЕДЛИВОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИТЕ
На 14 юни 2019 година Съветът на Европейския съюз одобри Регламент за справедливост и прозрачност в търговските практики на онлайн платформите. С него се създават нови правила и изисквания за доставчиците на посреднически онлайн услуги. Повече информация по темата може да откриете в настоящия материал.

Прочети още»НЕЗАЧИТАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ВАС ОТ ВКС И ГРАЖДАНСКИТЕ СЪДИЛИЩА
Като основни принципи на съдебната система в България се явяват върховенството на закона и принципът на правовата държава, задължителни за спазване, вкл. от най-висшите съдебни инстанции – Върховен административен съд (ВАС) и Върховен касационен съд (ВКС). Независимо от това, съществува противоречива съдебна практика, изразяваща се в незачитане на решенията на ВАС от ВКС и гражданските съдилища, която поражда съмнения относно ефективното прилагане на законовите разпоредби. Повече информация и подробности може да намерите в настоящия материал.

Прочети още»НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
В бр. № 42 на Държавен вестник от 28.05.2019 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С приетите изменения се улеснява редa за вписването на действителните собственици на юридическите лица с нестопанска цел. Повече информация по темата може да откриете в настоящия материал.

Прочети още»ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН УЕБСАЙТ ОТНОСНО КОМАНДИРОВАНЕТО НА РАБОТНИЦИ
В България вече функционира единен национален уебсайт относно командироването на работници, разработен от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда съгласно изискванията на чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС и в съответствие с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Повече информация и подробности за сайта може да намерите в настоящия материал.

Прочети още»ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД,ПОЯСНЯВАЩО РЕДА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
На 27.03.2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд се произнесе с Тълкувателно решение № 3/2017 г. за уеднаквяване на противоречивата практика на съдилищата по отношение на реда за погасяване на парични задължения относно следното: (1) когато извършеното от длъжника плащане не е достатъчно се погасяват първо разноските, после лихвите (включително законната лихва за забава) и накрая главницата; и (2) при предсрочна изискуемост кредиторът има право да получи непогасената главница и законната лихва от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до датата на постъпилото плащане, без да има право на възнаградителна лихва до края на първоначалния срок на кредита.

Прочети още»ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ГПК ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ЗАЩИТАТА НА ДЛЪЖНИКА В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО
В изпълнение на указания на Европейската комисия на 28 февруари 2019 г. беше внесен в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Промените са насочени към удължаване на срока за възражение и за доброволно изпълнение на длъжника, приемане на особени правила за вземания по потребителски договори, както и изменение относно факта на спиране на изпълнението при подадено възражение.

Прочети още»УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
В бр. 27 на Държавен вестник от дата 2 април 2019 г., беше обнародван Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания.С приемането на подзаконовия нормативен акт се определи редът за изпълнение на задължението на работодателите за наемане на хора с увреждания. Повече информация по темата може да намерите в настоящия материал.

Прочети още»ОЧАКВА СЕ ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ И ОТПАДАНЕ НА ПОДАВАНЕТО ИМ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДАНС
Народното събрание обсъжда приемането на промени относно Закона за мерките срещу изпиране на пари, свързани с Вътрешните правила за контрол и превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Какви са очакваните промени и как те биха засегнали задължените лица?

Прочети още»НОВАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
До 7 април 2019 г. е отворено общественото обсъждане по новия проект на Наредба за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствени продукти на Министерството на здравеопазването. Проектът предвижда участниците на пазара на лекарства (притежатели на разрешения за употреба, притежатели на разрешения за паралелен внос, търговци на едро, аптеки, лечебни заведения и др.) да подават регулярно в Системата информация за доставените от тях или доставените им количества лекарства от Позитивния лекарствен списък, количествата лекарства налични в складовете им и др. Въз основа на информацията от новата Система Изпълнителната агенция по лекарствата ще изготвя Списък на лекарствата от Позитивния лекарствен списък, за които има установен недостиг на територията на страната и лекарствата от него ще са забранени за износ.

Прочети още»ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ СРЕЩУ РАБОТОДАТЕЛ, ПЛАТИЛ ЗАПОРИРАНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СПОРЕД ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВКС
Противоречивата съдебна практика по въпроса дали платилият заплатата на длъжника, въпреки наложения запор, има качеството на длъжник в изпълнителното производство или на трето за изпълнението лице, е провокирало образуването на тълкувателно дело № 4 от 2017 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС). Отговор на въпроса кое от застъпените различни становища е правилно, дава Тълкувателно решение на ВКС от 11.03.2019 г.

Прочети още»ПОНЯТИЕТО „ТЪРГОВЕЦ НА ЕДРО” ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ
Търговците на едро са задължени лица по Закона за мерките срещу изпиране на пари. В това си качество те следва да прилагат предвидените в закона мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Въпреки това не е ясно кои точно лица следва да се считат за търговци на едро. Какви рискове поражда това и какви са възможните разрешения?

Прочети още»ПРОЕКТ ЗА ДИРЕКТИВА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНОТО ПРАВО НА ЕС
На 04.02.2019 г. Европейския съвет обяви, че е постигнал споразумение с Европейския парламент относно текста на проект за Директива за изменение на правилата на дружественото право на ЕС, който ще улесни и насърчи използването на онлайн решения през целия жизнен цикъл на компанията. Предложената директива допълва съществуващите правила за дружественото право на ЕС, кодифицирани в Директива (ЕС) 2017/ 1132 от 14 юни 2017 г., и представлява част от усилията за модернизиране на дружественото право на ЕС.

Прочети още»ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА АПОСТИЛ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
От 16 февруари 2019 г. се премахва изискването за поставянето на апостил на официални документи, удостоверяващи факти относно гражданското състояние, издадени и ползвани в рамките на Европейския съюз. Правилата в Регламент 2016/1191 имат за цел опростяването на административните процедури при представяне на официални документи в държавите членки. За документите, които попадат в обхвата на Регламентa и другите облекчения, които се предвиждат в него, можете да прочетете в настоящия материал.

Прочети още»НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
На 18 декември 2018 г. в бр. № 105 на Държавен вестник бе обнародван новият Закон за хората с увреждания (Законът), който отмени досега действащия Закон за интеграция на хората с увреждания. Законът е в сила от 1 януари 2019 г. Накратко, ЗХУ доразвива и прецизира вече съществуващата правна уредба относно правата на хората с увреждания, чрез които им се предоставя необходимата и адекватна социално-икономическа държавна подкрепа за тяхното приобщаване в обществото. Предмет на настоящото изложение са новите задължения за българските работодатели, предвидени в Закона.

Прочети още»НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПЕРАТОРИТЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНИ
Приети са изменения в Закона за данъка върху добавената стойност и в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, с които са предвидени нови изисквания към лицата, които извършват продажби чрез онлайн магазин.

Прочети още»ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ СДЕЛКИ С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
С приетите промени в Закона за местните данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предвижда облекчаване на административната тежест при сделки или действия по придобиване на моторни превозни средства. Промяната се основава на въведения през 2015 г. електронен обмен на информация между общини и Министерството на финансите.

Прочети още»ПРОМЕНЕНИ СРОКОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
С Преходните и заключителни разпоредби на новия Закон за киберсигурност бяха променени някои срокове, касаещи пряко приложението на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Кои са променените срокове и какво би било практическото значение на промените?

Прочети още»НОВИ МОМЕНТИ ОТНОСНО ВПИСВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
Наскоро бе изменена Наредба № 1 от 2007 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С посочените изменения бе уреден редът за вписване на обстоятелства относно действителните собственици на търговските дружества. На какво следва да бъде обърнато внимание във връзка с посоченото вписване и доколко същото е възможно към настоящата дата?

Прочети още»СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ ОТНОСНО СПИСЪК С ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ E ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
На 25 септември 2018 г. Европейският комитет по защита на данните оповести своето становище относно проекта на българската Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) за списък с дейности, които задължително налагат извършването оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД). В този списък са изброени дейностите по обработване на лични данни, преди извършването на които администраторът на личните данни следва да извърши ОВЗД, в съответствие с изискванията на чл. 35 от Общия регламент за защита на данните. След като бъдат отразени препоръките от становището, списъкът ще бъде публикуван от КЗЛД.

Прочети още»ПРЕМАХВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА ПРИНОСИТЕЛ
Народното събрание прие изменения на Търговския закон, с който премахна възможността за издаване на акции на приносител. Промените се налагат от имплементиране на изискванията на правото на ЕС за по-висока прозрачност на крайните собственици на търговските дружества, с цел предотвратяване на незаконни дейности, вкл. пране на пари и отклонение от данъчно облагане. В настоящия материал ще разгледаме причините за и особеностите на тази промяна в един от основните институти на дружественото търговско право.

Прочети още»СЪЗДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ
В Държавен вестник, бр. 40 от 15 май 2018 г., беше обнародвана Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника и служителя (Наредбата). Наредбата е в сила от 19 май 2018 г. и е приета на основание чл. 128б, ал. 3 от Кодекса на труда, който предвижда правната възможност част от документите в трудовото досие на служителя да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи. В случай, че работодателят реши да използва тази правна възможност, той следва да предприеме действия по обезпечаване на процеса с необходимите документи и технически средства.

Прочети още»ЧУЖДЕСТРАННИ ЗАЛОГОДАТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ ЩЕ ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИЯ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
В ДВ бр. 57 от 10.07.2018 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. С него се допълва кръгът от лица, подлежащи на вписване в регистъра. Промените се налагат най-вече във връзка с предстоящата цифровизация на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), започната с измененията и допълненията в Закона за особените залози (ДВ, бр. 105 от 2016 г.). Администрацията на ЦРОЗ престава да съществува като самостоятелно юридическо лице към министъра на правосъдието и преминава към Агенцията по вписванията, което е съпътствано с електронизация на регистъра на особените залози, целяща създаване на възможност за предоставяне на електронни услуги съобразно изискванията на Закона за електронното управление.

Прочети още»НОВА ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЩЕ ВЪВЕДЕ ОБЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ, СЛИВАНЕ И РАЗДЕЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВА В РАМКИТЕ НА ЕС
Европейската комисия публикува Предложение за директива за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния. Предложението въвежда общи процедури на европейско ниво, уреждащи това как публични или частни дружества могат да се преместват от една държава членка в друга, да се сливат или разделят презгранично в две или повече новообразувани лица, като същевременно се обръща внимание на защитата на служителите, кредиторите и миноритарните съдружници. Ако измененията бъдат приети от ЕС, дружествата ще могат да местят седалището си от една държава членка в друга като следват опростена процедура.

Прочети още»ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ БЕ ВНЕСЕН В ПАРЛАМЕНТА
На 18 юли 2018 г. за обсъждане в Народното събрание на Република България бе внесен актуализираният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Законопроекта). С него се цели хармонизацията на националното ни законодателство в областта на защитата на личните данни с новите специфики на общоевропейския режим за защита на данните, въведени с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Прочети още»С РЕШЕНИЕ C210/16 СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РАЗЯСНИ ОТГОВОРНОСТТА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА СТРАНИЦИ ВЪВ ФЕЙСБУК
На 5 юни 2018 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС), постанови решението си по преюдициалното запитване на Федералния административен съд на Германия, породило се в спора между Независимия регионален орган за защита на данните на провинция Шлезвиг-Холщайн, Германия и Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH. Решението е първо в областта на защитата на личните данни в рамките на общностното право след официалното начало на прилагането на Регламент ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г. и дава разяснения по някои дискусионни въпроси относно това докъде се простира отговорността на администратора на лични данни, събирани чрез фен страница, хоствана на сайта на социална мрежа.

Прочети още»ПРОМЕНИТЕ И НОВОВЪВЕДЕНИЯТА В ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В действащия Закон за защита на личните данни се предвиждат редица промени с оглед привеждане на вътрешната уредба в съответствие с европейските изисквания за защита на личните данни на физическите лица и влезлия в сила Регламент 2016/679. Някои от предвидените промени в закона запълват празнини и внасят яснота в материята, регулирана от Регламента. Други, обаче, внасят противоречия.

Прочети още»НОВА ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЩЕ УЛЕСНИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВА И ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН ПРОЦЕДУРИ
Предложение за Директива за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право бе публикувано от Европейската комисия. В случай, че новата директива бъде приета, държавите-членки на ЕС ще бъдат задължени да гарантират, че всички дружествени регистрации и подаване на документи могат да бъдат извършвани изцяло онлайн, без да бъде необходимо физическото присъствие на заявителите пред съответните държавни органи. Сред другите предложени промени е и възможността за държавите-членки да отказват назначаването като управител или директор на дружество на лица, лишени от професионални права в друга държава-членка. Целта на част от предложените разпоредби се изразява в разширяване на обхвата на дружествената информация, която е на разположение безплатно, като се създава задължение за държавите-членки да направят достъпен онлайн по-широк кръг от информация.

Прочети още»НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДАВНОСТТА В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
С изтичането на предвидения в закона давностен срок, се изчерпват възможностите за принудително събиране на вземанията от кредиторите. Към настоящия момент някои моменти относно прекъсването и спирането на давността в рамките на изпълнителното производство продължават да бъдат предмет на противоречиво тълкуване от съдилищата.

Прочети още»ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ ПО ЧЛ. 38 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
Във връзка с годишното приключване на 2017 г. в срок до 30 юни 2018 г. предприятията по смисъла на Закона за счетоводството са длъжни да публикуват съответните актове по чл. 38 от посочения закон (като годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността, одиторски доклад и др.). Как следва да бъде направено това и какви са санкциите при неизпълнение на посоченото изискване?

Прочети още»ВПИСВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ
В Държавен вестник брой 27 от 27 март 2018 г. бе обнародван новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Законът предвижда прилагането на по-широки мерки, целящи публичност на информацията относно действителните собственици на търговските дружества регистрирани в страна. Посочените мерки поставят редица практически въпроси – като например доколко посочената публичност не би създала неоправдани рискове за някои действителни собственици или до промени в какви други нормативни актове се очаква да доведат новите изисквания и други. В настоящия материал сме разгледали някои от тези въпроси.

Прочети още»АРБИТРАЖЪТ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ СПОРОВЕ

По повод на медийните и обществени вълнения относно предстоящата продажба на дружествата от групата на ЧЕЗ в България, до по-широката общественост достигна информация за образуваните и все още висящи международни арбитражни производства за защита на инвеститорите, заведени от чешката компания ЧЕЗ (CEZ) и австрийската EVN срещу Република България за нарушения на двустранния Договор за защита на инвестициите между България и Австрия и на многостранния международен Договор за енергийна харта (the Energy Charter Treaty), по които претенциите са на съществена стойност.

По интересно съвпадение, по същото време беше постановено ново решение на Съда на справедливостта на Европейския съюз (Съдът на ЕС), което може да преобърне досегашната утвърдена съдебна и арбитражна практика относно въпросите на валидността и допустимостта на такива механизми за решаване на инвеститорски спорове, каквито са предвидени в понастоящем действащите над 190 двустранни Договори за защита на инвестициите (ДДЗИ) между държавите-членки на ЕС.

В материала по-долу ще маркираме накратко същността на извън-съдебните способи за решаване на инвеститорски спорове, ще проследим историята на възприемането на ДДЗИ като валидно задължение на държавите-членки на ЕС и ще разгледаме по-интересните аргументи от решението на Съда на ЕС по случая Ахмеа БВ.

Прочети още»ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО СИНЯТА КАРТА НА ЕС
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, публикуван в Държавен вестник, бр. 97 от 5 декември 2017 г., бяха приети промени относно разрешението синя карта на ЕС, а именно: значително е увеличена продължителността на разрешението, отпадна изискването чуждият гражданин да пребивава извън територията на България до получаване на решение от Агенция по заетостта, съществено е намален размерът на дължимата държавна такса. Измененията са в сила от 9 декември 2017 г.

Прочети още»ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ДЯЛОВЕ – САМО СЛЕД ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА НЕИЗПЛАТЕНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Считано от 16 февруари 2018 г. прехвърлянето на търговско предприятие или дружествени дялове на дружества с ограничена отговорност ще бъде възможно след представяне на декларации за липса на неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите. Декларациите са по утвърдени образци, които вече са публикувани на интернет страницата на Агенция по вписванията, като нотариална заверка на подписите на деклараторите не се изисква.

Прочети още»ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, в сила от 22 декември 2017 г.
С Държавен вестник, бр. 102 от 22 декември 2017 г., бяха приети промени в Кодекса на труда, които са в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, с някои изключения. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда са направени промени и в други нормативни актове. Промените в Кодекса на труда и в другите нормативни актове са насочени основно към създаване на механизми за защита на правото на служителите за получаване на полагащите им се трудови възнаграждения и обезщетения.

Прочети още»ЛУКСОЗНИ МАРКИ МОГАТ ДА ЗАБРАНЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МРЕЖА ЗА СЕЛЕКТИВНА ДИСТРИБУЦИЯ ДА ПРОДАВАТ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
На 6 декември 2017 г. Съдът на Европейските общности (СЕО) постанови решението си по преюдициално запитване във връзка с делото Coty Germany GmbH с/у Parfümerie Akzente GmbH (Дело C-230/16), което предостави дългоочаквани насоки в областта на вертикалните ограничения, интернет продажбите и селективната дистрибуция.

Прочети още