Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех

Кариери

Ние вярваме, че успехът на Адвокатско дружество Димитрова и партньори се гради на опита, компетентността и отдадеността на работата на членовете на неговия екип. Позитивната работна атмосфера, разнообразните ангажименти, готовността за споделяне на познанието и високите професионални и етични стандарти и изисквания към работата са рецептата за доброто професионално развитие на нашите експерти като отделни личности и като професионален екип.

Ако сте мотивиран и амбициозен млад специалист, с придобита или в процес на придобиване магистърска степен по право, съзнавате предимствата на екипната работа, владеете отлично английски език и не се страхувате да посрещате предизвикателствата на адвокатската професия, изпратете ни автобиографията си (с телефон за контакт) и мотивационно писмо. Ще се свържем с вас за провеждане на професионален и езиков тест, в случай че има подходяща свободна позиция.

Адвокатско дружество Димитрова и партньори е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) по отношение на личните данни, които изберете да ни предоставите чрез формата за контакт, поместена тук. Доброволно предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор или договор по чл. 77 от Закона за адвокатурата. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да откриете в нашата Политика за поверителност.