Мирослава Симеонова, Senior Lawyer

Образование и квалификация:
2006 – Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски
2007 – Юрист в Адвокатско дружество Димитрова и партньори
2008 – 2010 – Диплома по Въведение в английското право и правото на Европейския съюз, Университет Кеймбридж

Професионален опит:
Мирослава има опит в изготвянето на различни видове договори за услуги и документи относно регистрация и промени в корпоративния статут на търговски дружества, включително подготовка и подаване на документи за апорт на недвижими имоти и вземания. Познава в детайли уредбата на клиничните изпитвания на лекарствени продукти, изготвяла е различни видове договори и документи, уреждащи отношенията между участниците в процедури по клинични изпитвания на лекарствени продукти – изследователи, болници, държавни органи и пациенти. Консултира клиенти относно провеждането на промоционални и маркетингови кампании в съответствие с правилата на лоялната конкуренция и защита на личните данни.

Професионалните интереси на Мирослава са в областта на търговското и корпоративно право, конкурентното право и фармацевтичното право.

Владее английски и немски език.