Ликвидация и несъстоятелност

 • Предлагаме цялостно съдействие и практични съвети при осъществяването на производства по ликвидация на търговски дружества, включващо изготвянето на всички необходими документи, извършването на всички действия пред съответните компетентни органи и уреждане на отношенията с контрагентите на прекратеното дружество;
 • Предлагаме цялостно съдействие при закриване на клонове на чуждестранни търговци и търговски представителства;
 • Извършваме процесуално представителство на кредитори в производства по несъстоятелност, включително във връзка с:
  - подаване на молба за откриване на производство;
  - предявяване на вземания;
  - предявяване на установителен иск;
  - участие при провеждане на общи събрания на кредитори;
  - оказване на съдействие при преговори за постигане на споразумение с всички кредитори или при приемане на оздравителен план за предприятието-длъжник;
 • Предоставяме консултации във връзка с възможните рискове от неплатежоспособност и/или свръхзадълженост на търговски дружества или техните търговски партньори;
 • Предлагаме подходящи варианти за преодоляване на състоянието на декапитализация или свръхзадълженост на търговски дружества.