ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИ, ЧИИТО ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ В ХОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ1. Идентификация на АДДП

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДИМИТРОВА И ПАРТНЬОРИ (по-долу АДДП или Администратор), действащо като ДОВЕРЕНИК по договори за правни консултации и услуги, сключени с негови клиенти (последните действащи като ДОВЕРИТЕЛИ по договорите), обработва определени категории лични данни в качеството си на администратор на лични данни.

АДДП е адвокатско дружество, регистрирано по ф. д. № 83 по описа на Софийски градски съд за 2006 г., ЕИК по БУЛСТАТ 175011314, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, р‑н Оборище, ул.Оборище № 102, ет. 3.2. Връзка с Администратора

Вие можете да се свържете директно с Администратора по някой от следните начини:

·         писмено на горепосочения адрес;

·         на телефонен номер: (+359 2) 90 30 300;

·         чрез имейл адрес: office@dplawfirm.bg;

·         чрез интернет сайт: www.dplawfirm.bg.3. Субекти на лични данни

В хода на предоставяне на правни консултации и услуги по сключените с клиентите си договори, АДДП като администратор събира и обработва личните данни на следните категории субекти на данни:

1)       Акционери, съдружници и членове на управителнитеили надзорните органи на клиентите или на свързани с тях дружества и лица, свързани с посочените, включително действителни собственици по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

2)       Служители и лица, предоставящи услуги на клиентите по граждански договори;

3)       Физически лица –клиенти;

4)       Физически лица – контрагенти на клиентите;

5)       Законни представители,   пълномощници, членове на управителните органи на юридически лица – контрагенти на клиентите на Администратора.4. Обработвани лични данни

Личните данни, които Администраторът събира и обработва, могат да бъдат (без изброяването да е изчерпателно):

·         три имена;

·         единен граждански номер (ЕГН)/личен номер на европейски гражданин (ЛН)/ личен номер на чужденец (ЛНЧ);

·         адрес, е-mailадрес, IPадрес;

·         паспортни данни/ данни по лична карта;

·         дата на раждане, месторождение; гражданство;

·         длъжност, месторабота, телефонен номер;

·         произход;

·         образование;

·         трудова дейност;

·         родствени връзки;

·         семейно положение;

·         имотно/ финансово състояние;

·         участия и/или притежаване на дялове или акции в дружества и др.

Когато това е предвидено в нормативен акт, Администраторът обработва и лични данни на членове на семейството и родители (или приравнени на тях) на субекта на данни.5. Правно основание за обработване на личните данни от Администратора

Администраторът обработва Вашите лични данни на основание:

1)       Чл. 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните (Регламента), а именно -за предоставяне насъответната правна консултация и/или услуга, възложена съгласно сключения договор;

2)       Чл. 6, параграф 1, буква в) от Регламента, а именно - за спазването на законовите задължения на Администратора по Закона за адвокатурата (ЗАдв), ЗМИП, Закона за счетоводството (ЗСч) и други приложими нормативни актове;

3)       Чл. 6, параграф 1, буква е) от Регламента, а именно - за защита на законния интерес на Администратора да докаже надлежното изпълнение на възложените ангажименти в рамките на законоустановения давностен срок, както и да популяризира предоставяните от него услуги.6. Цели на обработването на лични данни от Администратора

Посочените лични данни се обработват от Администратора за следните цели:

1)       Изпълнение на сключения договор;

2)       Изпълнение на законови задължения, съгласно приложимото законодателство;

3)       Администриране на сключения договор и осъществяване на комуникация с клиента на Администратора;

4)       Защита на законния интерес на Администратора от доказване надлежното изпълнение на възложените ангажименти;

5)       С оглед популяризиране на услугите, предоставяни от Администратора – изпращане на бюлетини, информационни материали, покани за участия в обучения и др. подобни.7. Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на следните категории получателислед извършване на преценка за приложимостта на задължението за опазване на адвокатската тайна по Закона за адвокатурата:

1)       Компетентни надзорни (по ЗАдв) или държавни органи (НОИ, НАП, МВР, Инспекцията по труда,ДАНС, КЗЛД и др.) като част от изпълнение на услугите по договора, или в изпълнение на законови задължения на Администратора;

2)       Доставчици на услуги за клиента – по изрично указание на клиента (напр. доставчици на данъчни, счетоводни услуги и услуги по обработка на възнаграждения, консултанти, архивиращи компании и др.);

3)       Доставчици на услуги за Администратора, във връзка с осъществяването на дейността му и предоставянето на услугите по договора (напр. доставчици на ИТ услуги, на данъчни услуги, на счетоводни услуги и др.);

4)       Подизпълнители на Администратора.8. Срокове за съхранение на предоставените лични данни

1)       По отношение на личните данни включени в счетоводни документи и документи, подлежащи на данъчен контрол – в срок до 10 години,съгласно законоустановените срокове в ЗСч, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и другите относими нормативни актове;

2)       По отношение на личните данни, събирани във връзка със задълженията на Администратора по ЗМИП – в срок от 5 години, съгласно изискванията на ЗМИП;

3)       По отношение на другите лични данни, събирани в хода на предоставяне направни консултации и услуги –в 5-годишния давностен срок след прекратяване на сключения договор;

4)       В по-дълъг срок, ако друг нормативен акт предвижда това.9. Предоставяне на лични данни извън ЕС/ЕИП

Личните данни няма да бъдат предавани в държави извън Европейския съюз и/или Европейското икономическо пространство, освен ако предаването не е извършено:

1)      В която и да е държава, считана за осигуряваща адекватно ниво на защита на личните данни съгласно решение на Европейската комисия; или

2)      В съответствие с принципа за предаване на данни след осигуряване на подходящи гаранции по смисъла на чл. 46 от Регламента; или

3)      Съгласно друг одобрен механизъм за предаване на Лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на данните.10. Права на субектите на данни

Субектите на данни имат право по всяко време да поискат от Администратора:10.1. Коригиране на личните данни, в случай че обработваните лични данни са неточни. Субектите имат право също непълните им лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.10.2. Изтриване на личните данни, в случай че:

1)      Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

2)      Личните данни са обработвани незаконосъобразно;

3)      Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение на Администратора съгласно българското законодателство и/или законодателството на Европейския съюз.10.3. Ограничаване на обработването на личните данни, в случай че:

1)       Субектът оспорва точността на личните данни – за срок, позволяващ на Администратора да провери точността на данните;

2)       Обработването на личните данни е неправомерно, но субектът на данни не желае личните данни да бъдат изтрити, а да се ограничи използването им;

3)       Администраторът не се нуждае повече от личните данни за посочените цели, но субектът на данни изисква запазването им за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.10.4. Субектът на данни възрази срещу обработването на личните данни, в случай че:

1)       Обработването на личните данни е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора или трета страна;

2)       Личните данни се обработват за целите на директния маркетинг;

3)       Личните данни се обработват за научни и/или исторически изследвания или за статистически цели.Всички права по тази т. 10 могат да бъдат упражнени от субектите като отправят писмено искане на адреса на Администратора или изпратят електронно искане на и-мейл адреса на Администратора, посочени по-горе в т. 2 от настоящия документ.11. Право на жалба до надзорен орган

Субектите на данни имат право да подадат жалба до българската Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че считат, че личните им данни се обработват незаконосъобразно или правата им във връзка с личните им данни са нарушени.Връзка с КЗЛД:

гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2,

Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,

Интернет страница: www.cpdp.bg.12. Източник на личните данни

Администраторът разполага с посочените по-горе лични данни въз основа на информация, осигурена от клиентите му, от публично или професионалнодостъпните регистри, както и (ако е приложимо) въз онова на предоставена от субекта на данните информация, във връзка с посочените по-горе цели. В случай, че субектът на данни не предостави личните си данни на Администратора, администрирането на сключен със субекта на данните договор (ако има такъв) ще бъде невъзможно, както и Администраторът може да е в невъзможност да изпълни свои договорни или законови задължения.13. Използване на автоматизирана система за вземане на решения

Администраторът не използва система за автоматизирано вземане на решения, включваща профилиране при обработването на личните данни.