Мерки срещу изпирането на пари

  • Предлагаме цялостно съдействие във връзка с изготвянето на всички документи, необходими за изпълнение на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Правилника за прилагането му и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, включително: вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари; въпросници „Познавай клиента си” и чек-листове за идентификация на клиенти, техните представители и действителни собственици; планове за обучение и др.;
  • Провеждаме обучения за запознаване с мерките срещу изпирането на пари и тяхното прилагане;
  • Съдействаме в процеса по идентифициране на действителните собственици на юридически лица, събиране и изготвяне на необходимите документи в тази връзка, попълване на декларации за действителен собственик, вписване на информация относно действителните собственици в българския търговски регистър и др.