Миграционно право


  • Консултираме относно възможностите за работа на чужденци в България с оглед изискванията на клиента;
  • Изготвяме всички необходими документи за получаване на разрешение за работа на конкретно основание и извършваме представителство на клиента пред Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда;
  • Консултираме относно необходимите документи и действия за издаване на различни видове визи за България;
  • Консултираме относно основанията за пребиваване на територията на страната на европейски граждани и на граждани на държави извън Европейския съюз;
  • Изготвяме документи и осъществяваме представителство в Дирекция Миграция за получаване на български документи за пребиваване, включително за членове на семействата на нашите клиенти;
  • Предоставяме услуги по подновяване на разрешението за работа и пребиваване в България на нашите клиенти и членовете на техните семейства;
  • Консултираме по въпроси, касаещи придобиване на българско гражданство.