Конкурентно право

 • Предоставяме консултации за съответствието на планирани бизнес решения и поведението на участниците на пазара със законодателството за защита на конкуренцията (картели, забранени споразумения и съгласувани практики, злоупотреба с господстващо положение, контрол върху концентрациите на предприятия и нелоялна конкуренция);
 • Осигуряваме обоснована предварителна оценка на: 
  - проекти на договори за хоризонтално сътрудничество и вертикални отношения;
  - действия на клиента на пазара за провеждане на неговата бизнес-стратегия;
  - планирани транзакции по вливания и прехвърляне на дружества;
  - създаване на съвместни предприятия и пазарна експанзия;
  - маркетингови и промоционални кампании;
 • Изготвяме уведомления за планирана концентрация, осигуряваме съдействие при подаване на необходимата информация и документи за освобождаването на транзакцията от контрол по Закона за защита на конкуренцията или разрешаването на концентрацията, както и при провеждане на производството пред Комисията за защита на конкуренцията;
 • Извършваме процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и в рамките на последващия съдебен контрол на нейните актове, с цел запазване и защита на правата и законните интереси на клиента.