Обществени поръчки

  • Извършваме проучвания и предоставяме становища относно приложимите законови разпоредби към предмета на обществената поръчка/ търга;
  • Съдействаме при изготвяне на оферти на участници в процедури по обществени поръчки; 
  • Съдействаме при комплектоване на офертите, включително изготвяме или набавяме необходимите документи, доказващи корпоративния статус, техническите и финансовите възможности на участниците; 
  • Съдействаме при комуникацията с възложителите на обществени поръчки;
  • Представляваме участници при оспорване на постановени по процедурите актове.