Фармацевтично право

  • Предоставяме консултации относно започването на дейност като дистрибутор на лекарствени продукти и медицински изделия;
  • Консултираме относно изискванията за регистрацията на лекарствени продукти и техните цени, включително и за такива, заплащани от обществени фондове;
  • Съдействаме за снабдяването с разрешение за употреба, производство и внос на лекарствени продукти;
  • Предоставяме консултации относно участието в обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти и рекламата на лекарства;
  • Изготвяме договори и други правни документи, които уреждат отношенията между участниците в процедури по клинични изпитвания на лекарствени продукти - изследователи, болници, държавни органи и пациенти;
  • Предоставяме консултации относно правните изисквания към дейността, съдържащи се в Етичния кодекс на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България и оказваме съдействие при защитата на интересите на клиента при започването и провеждането на производството пред Етичната комисия на Асоциацията.